Iğdır Üniversitesi Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi 4 Temmuz 2010 Tarih ve 27631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsayan” Yönetmelik esaslarına göre, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.02.2019 tarih ve 5850160-101.04-E.17474 sayılı yazısı ile Iğdır Üniversitesi’ne bağlı bir birim olarak kurulmuştur.

Kümer, Iğdır'da  bölgesel ölçekte önemli bir rol oynar. Bu merkez, Iğdır'ın zengin kültürel mirasını belgeleme, koruma ve tanıtma amacıyla faaliyet göstermeyi amaç edinmektedir. Araştırma merkezi, bölgedeki tarihi eserleri inceleyerek bilimsel verileri toplar ve bu mirası gelecek nesillere aktaracak projeler geliştirmektedir. Bu merkez, yerel halka kültürel mirasın değerini anlatarak toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur ve kültürel etkinlikler düzenleyerek bu mirası canlı tutmaya çalışmaktadır. Iğdır odaklı bu merkez, bölgenin tarihini ve kimliğini koruma misyonuyla önemli bir görev üstlenmektedir.

Iğdır Kültürel Mirası Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Hedefleri:

1. Belgeleme ve Araştırma: Iğdır'ın kültürel zenginliklerini detaylı bir şekilde belgelemek ve bu belgeler üzerinden kapsamlı araştırmalar yapmak. 

2. Restorasyon ve Koruma: Bölgedeki tarihi ve kültürel yapıları restore ederek koruma altına almak. Bu süreçte, güncel restorasyon teknikleri ve etik kurallara odaklanmak. 

3. Eğitim ve Farkındalık: Yerel halka ve genç nesillere yönelik kültürel mirasın önemini vurgulayan eğitim programları düzenlemek. Toplumda kültürel mirasa duyarlılık oluşturarak bilinçlendirme sağlamak. 

4. Diğer Kültürlerle Etkileşim: Bölge kültürünü diğer kültürlerle paylaşmak ve etkileşimde bulunmak. Bu, kültürler arası anlayışı artırarak bölgenin kültürel zenginliğini daha geniş bir perspektifte değerlendirmek anlamına gelir. 

5. Akademik İşbirlikleri: Üniversiteler, araştırma kurumları ve benzeri kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler geliştirmek ve akademik alanda bilgi paylaşımını teşvik etmek.